U┐ywamy ciasteczek, dziŕki ktˇrym strona dzia│a poprawnie.
Infolinia: 22 208 00 00Zarejestruj siŕZaloguj siŕKontakt
logo
koszyk
moje konto
zadzwo˝

  Strona g´┐Ż´┐Żwna >> Regulamin

  Regulamin

  ´┐Ż 1 Strony transakcji

  1. Nabywc´┐Ż (zwany rˇwnie┐ „Klientem”) dokonuj´┐Żcym zakupˇw w sklepie internetowym TuszTusz.pl mo´┐Że by´┐Ż pe´┐Żnoletnia osoba fizyczna albo przedsiŕbiorca.

  2. Sprzedawc´┐Ż towar´┐Żw znajduj´┐Żcych siŕ w ofercie sklepu internetowego TuszTusz.pl jest TuszTusz.pl Jan Ambrozi´┐Żski ul. Meander 2a, 02-791 Warszawa NIP 951-218-17-94 Regon 141335406

  ´┐Ż 2 Przedmiot transakcji

  1. Przedmiotem transakcji w sklepie internetowym www.TuszTusz.pl s´┐Ż towary uwidocznione na stronach WWW sklepu internetowego TuszTusz.pl w chwili sk´┐Żadania zamˇwienia, z zastrze´┐Żeniem ust. 6 niniejszego paragrafu.

  2. Zawarto´┐Ż´┐Ż strony internetowej www.TuszTusz.pl nie stanowi oferty, lecz jedynie zaproszenie do sk´┐Żadania oferty kupna.

  3. Podane przez Sprzedawc´┐Ż ceny wyra´┐Żone s´┐Ż w z│otych polskich i zawieraj´┐Ż podatek VAT.

  4. Wszystkie produkty s´┐Ż obj´┐Żte gwarancj´┐Ż.

  5. Oferowane towary pochodz´┐Ż od renomowanych Producent´┐Żw oraz s´┐Ż zgodne ze specyfikacj´┐Ż deklarowan´┐Ż przez Producenta danego towaru, okre´┐Żlon´┐Ż w drodze publikowanych przez niego oficjalnych materia´┐Ż´┐Żw informacyjnych.

  6. Niekt´┐Żre z oferowanych towar´┐Żw mog´┐Ż by´┐Ż w danej chwili niedost´┐Żpne. W takim przypadku Sprzedawca niezw´┐Żocznie informuje o tym fakcie Klienta.

  ´┐Ż 3 Zam´┐Żwienia

  1. Zam´┐Żwienie mo´┐Żna z│o´┐Ży´┐Ż poprzez serwis TuszTusz.pl, jak rˇwnie┐ na drodze poczty elektronicznej, faksu, telefonicznie lub bezpo´┐Żrednio w siedzibie Sprzedawcy.

  2. Z zastrze´┐Żeniem ust.3 poni´┐Żej, z│o´┐Żenie zamˇwienia (przyj´┐Żcie oferty kupna) potwierdzane jest przez Sprzedawc´┐Ż w terminie do 48 godzin od dnia za´┐Żo´┐Żenia zamˇwienia w drodze telefonicznej i/lub w drodze poczty elektronicznej, jednoznacznie potwierdzaj´┐Żcej przyj´┐Żcie przez Sprzedawc´┐Ż oferty kupna, w ramach kt´┐Żrej co najmniej okre´┐Żla siŕ przedmiot zamˇwienia, wysoko´┐Ż´┐Ż ceny, imiŕ i nazwisko pracownika Sprzedawcy.

  3. W przypadku gdy z│o´┐Żenie zamˇwienia nast´┐Żpuje przez Internet, do czasu potwierdzenia przez Sprzedawc´┐Ż zamˇwienia (przyj´┐Żcia oferty kupna), system komputerowy Sprzedawcy automatycznie generuje elektroniczn´┐Ż informacj´┐Ż o zarejestrowaniu faktu z│o´┐Żenia przez Klienta zamˇwienia (wiadomo´┐Ż´┐Ż mailowa pt. „podsumowanie zamˇwienia…”), kt´┐Żra nast´┐Żpnie wysy´┐Żana jest na adres e-mail podany przez Kupuj´┐Żcego. Elektroniczna informacja o zarejestrowaniu faktu z│o´┐Żenia przez Klienta zamˇwienia ma charakter jedynie informacyjny i nie oznacza, ´┐Że Sprzedawca przyj´┐Ż´┐Ż ofert´┐Ż kupna. Zawarcie umowy nast´┐Żpuje bowiem dopiero w momencie otrzymania potwierdzenia przez sprzedawc´┐Ż przyj´┐Żcia zamˇwienia (wiadomo´┐Ż´┐Ż mailowa pt. ”potwierdzenie zamˇwienia nr…”, zawieraj´┐Żca w za´┐Ż´┐Żczniku dokument Proforma w formacie PDF z wyszczeg´┐Żlnionymi pozycjami zamˇwienia, cenami, warunkami p´┐Żatno´┐Żci oraz ewentualnymi kosztami dostawy).

  ´┐Ż 4 Formy p´┐Żatno´┐Żci

  Zap´┐Żata ceny za zam´┐Żwiony towar mo´┐Że by´┐Ż dokonana w nast´┐Żpuj´┐Żcy spos´┐Żb:

  a) Zap´┐Żata got´┐Żwk´┐Ż przy odbiorze towaru w  sklepie Sprzedawcy przy ul. Meander 2a w Warszawie

  b) Kart´┐Ż p´┐Żatnicz´┐Ż przy odbiorze towaru w  sklepie Sprzedawcy przy ul. Meander 2a w Warszawie

  c) Za pobraniem - zap´┐Żata Kurierowi przy dostawie zamˇwienia

  d) Przedp´┐Żata - przelew bankowy na podstawie dokumentu Proforma – zap´┐Żata przed wysy´┐Żk´┐Ż towaru

  e) Przelew bankowy na podstawie faktury VAT z odroczonym terminem p´┐Żatno´┐Żci (opcja dost´┐Żpna dla przedsiŕbiorstw i instytucji po wcze´┐Żniejszym ustaleniu z dzia´┐Żem obs´┐Żugi klienta)

  ´┐Ż 5 Reklamacje

  1. Towary oferowane w sklepie internetowym s´┐Ż obj´┐Żte gwarancj´┐Ż producenta i dostarczane s´┐Ż z fakturami.

  2. W przypadku reklamacji nale´┐Ży kontaktowa´┐Ż siŕ z TuszTusz.pl (adres e-mail: reklamacje@tusztusz.pl). Podstaw´┐Ż wszcz´┐Żcia procedury reklamacyjnej jest faktura, kt´┐Żr´┐Ż Klient otrzymuje wraz z zam´┐Żwionym towarem.

  ´┐Ż 6 Odst´┐Żpienie od umowy

  1. Zgodnie z ustaw´┐Ż z 2 marca 2000 roku o ochronie niekt´┐Żrych praw konsument´┐Żw oraz o odpowiedzialno´┐Żci za szkod´┐Ż wyrz´┐Żdzon´┐Ż przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000, Nr 22, poz. 271 ze zm.) Klient b´┐Żd´┐Żcy Konsumentem ma prawo odst´┐Żpi´┐Ż od umowy sprzeda´┐Ży konsumenckiej zawartej ze Sprzedawc´┐Ż, bez podania w tym zakresie przyczyny odst´┐Żpienia sk´┐Żadaj´┐Żc stosowne o´┐Żwiadczenie na pi´┐Żmie. (formularz zwrotu)

  2. Termin dla odst´┐Żpienia od umowy sprzeda´┐Ży konsumenckiej wynosi 10 dni i liczy siŕ od momentu wydania towaru lub od dnia zawarcia umowy.

  3. Zwrot towaru nast´┐Żpuje po wcze´┐Żniejszym kontakcie z dzia´┐Żem obs´┐Żugi klienta TuszTusz.pl.

  4. Zwracany towar musi by´┐Ż w stanie niezmienionym, chyba ´┐Że zmiana by´┐Ża konieczna w granicach zwyk´┐Żego zarz´┐Żdu. Zwrot powinien nast´┐Żpi´┐Ż bezzw´┐Żocznie w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Razem z towarem nale´┐Ży wys´┐Ża´┐Ż orygina´┐Ż dokumentu sprzeda´┐Ży (jest to podstawa przyjmowania zwrotu zamˇwienia) oraz wype´┐Żniony formularz zwrotu (do pobrania). W razie odst´┐Żpienia od umowy, umowa jest uwa´┐Żana za niezawart´┐Ż, a klient jest zwolniony ze wszelkich zobowi´┐Żza´┐Ż.

  5. W przypadku skorzystania przez Klienta z ustawowego prawa odst´┐Żpienia od umowy, Sprzedawca dokonuje niezw´┐Żocznie na rzecz Klienta zwrotu kwoty pieni´┐Żnej r´┐Żwnej cenie towaru wraz z kosztami wysy│ki towaru do Klienta, nie p´┐Żniej jednak jak w terminie 14 dni. Zwrot ceny nast´┐Żpuje na rachunek bankowy podany przez Klienta albo w drodze przekazu pocztowego, wys´┐Żanego na adres wskazany w zam´┐Żwieniu.

  6. Towar, po wcze´┐Żniejszym kontakcie ze sprzedawc´┐Ż, powinien zosta´┐Ż odes´┐Żany na adres TuszTusz.pl ul. Kazury 2 (kl.1, L.U. 13) 02-795 Warszawa.

  ´┐Ż 7 Faktura VAT

  1. Do ka´┐Żdego zamˇwienia  sk´┐Żadanego w sklepie TuszTusz.pl do´┐Ż´┐Żczana jest faktura VAT.

  2. Faktura VAT wystawiana jest w oparciu o dane podawane przez klient´┐Żw podczas sk´┐Żadania zamˇwienia.

  ´┐Ż 8 Postanowienia ko´┐Żcowe

  1. Sk´┐Żadaj´┐Żc zamˇwienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.

  2. Wszystkie wymienione towary oraz nazwy s´┐Ż u´┐Żywane wy´┐Ż´┐Żcznie w celach identyfikacyjnych i mog´┐Ż by´┐Ż zastrze´┐Żonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiot´┐Żw.

  3. Sprzedawca bezustannie dok´┐Żada nale´┐Żytej staranno´┐Żci, aby tre´┐Ż´┐Ż stron sklepu internetowego jak najdok´┐Żadniej odpowiada´┐Ża rzeczywisto´┐Żci. Z uwagi na potencjaln´┐Ż mo´┐Żliwo´┐Ż´┐Ż wyst´┐Żpienia b´┐Ż´┐Żd´┐Żw przy aktualizacji stron internetowych (cen, konfiguracji, parametr´┐Żw technicznych), z przyczyn za kt´┐Żre odpowiedzialno´┐Ż´┐Ż nie ponosi Sprzedawca, ewentualne rozbie´┐Żno´┐Żci w zakresie wy´┐Żwietlanych informacji na stronie www. zostaj´┐Ż korygowane w trakcie potwierdzania zamˇwienia. Klientowi przys´┐Żuguje prawo odst´┐Żpienia od umowy w przypadku wyst´┐Żpienia jakichkolwiek rozbie´┐Żno´┐Żci pomi´┐Żdzy zawarto´┐Żci´┐Ż strony internetowej w chwili sk´┐Żadania zamˇwienia oraz tre´┐Żci´┐Ż potwierdzenia.

  4. B´┐Ż´┐Żdy w aktualizacji cen towaru nie mog´┐Ż stanowi´┐Ż podstawy do wysuwania roszcze´┐Ż wobec Sprzedawcy, je´┐Żeli dzia´┐Żanie to jest spowodowane okoliczno´┐Żciami, za kt´┐Żre Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno´┐Żci.

  5. Z´┐Żo´┐Żenie zamˇwienia przez Klienta jest r´┐Żwnoznaczne ze zgod´┐Ż na przechowywanie i przetwarzanie przez TuszTusz.pl z siedzib▒ w Warszawie danych osobowych zawartych w zam´┐Żwieniu, zgodnie z obowi´┐Żzuj´┐Żcymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.).

  6. Dane osobowe Klienta, podawane przez Klienta dobrowolnie, a niezb´┐Żdne dla realizacji zamˇwienia lub przeprowadzenia post´┐Żpowania reklamacyjnego, przetwarzane s´┐Ż przez Sklep na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych bez konieczno´┐Żci uprzedniego wyra´┐Żenia zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych. Jednocze´┐Żnie informuj´┐Ż siŕ, ´┐Że administratorem danych osobowych Klient´┐Żw TuszTusz.pl z siedzib▒ w Warszawie (adres: ul. Kazury 2, 02-795 Warszawa). Klientowi przys´┐Żuguje rˇwnie┐ prawo dost´┐Żpu do tre´┐Żci swoich danych oraz ich poprawienia.

  Kontakt Regulamin Dostawa Rodo Zwroty / reklamacje Odbiˇr osobisty

  Ogˇlne

  Kontakt

  O nas

  Dlaczego my?

  Blog

  Zbieraj Punktusze!

  Informacje

  Jak kupowaŠ?

  Dostawa

  Odbiˇr osobisty

  P│atnoÂci

  Zwroty / reklamacje

  Us│ugi

  Regeneracja tonerˇw

  Piecz▒tki online

  Serwis drukarek

  Sklep detaliczny

  Sta│a wspˇ│épraca

  Strona

  Mapa strony

  Mapa produktˇw

  RODO

  Polityka cookies

  Regulamin

  Znajd╝ paczkomat: katowice, krakˇw, │ˇd╝,,
  gda˝sk, pozna˝, wroc│aw, olsztyn, szczecin...
  Odbiˇr w paczkomacie
  TuszTusz.pl Natolin
  ul. Meander 2a, 02-791 Warszawa (Ursynˇw)
  200 m od stacji metra Natolin (blisko Kabaty)
  odbiˇr Warszawa, Ursynˇw

  © 2010-2015 TuszTusz.pl

  strza│ka do gˇry